Ubezpieczenia dla firm

Mała i średnia firma znajdzie u nas komplet potrzebnych jej ubezpieczeń, dopasowanych do specyfiki branży, w jakiej Państwo działacie.

Ochroną możemy objąć mienie w następującym zakresie:

 • Ogień i inne zdarzenia losowe;
 • Kradzież z włamaniem i rabunek;
 • Wandalizm;
 • Sprzęt elektroniczny od zdarzeń losowych oraz w wyjątkowej formule „od wszystkich” ryzyk, to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania herbatą, przepięcia, kradzież czy dewastację;
 • Szyby i inne przedmioty od stłuczenia (np. tablice reklamowe, witraże, gabloty, kontuary, lustra itp.), ubezpieczenie obejmuje zarówno przypadkowe stłuczenie, jak i zniszczenie przez wandali.

Bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy jest ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, które zabezpieczy Państwa na wypadek roszczeń osób trzecich związanych z wykonywaną przez Państwa działalnością:

 • Ubezpieczenie pracodawcy – zabezpieczy pracodawcę przed roszczeniami ze strony pracowników (np. wypadek pracownika na budowie wskutek upadku z wysokości ze względu na brak stosownych zabezpieczeń);
 • OC deliktowe – odpowiedzialność cywilna, związana z czynem niedozwolonym. Gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej;
 • OC kontraktowe – związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć również Pracowników Państwa Firm. Oferujemy ubezpieczenie grupowe o szerokim zakresie ochrony zdrowia i życia. Obejmuje pracowników oraz właścicieli firm i ich małżonków. Dopasowane jest do potrzeb firm zatrudniających już od 3 pracowników.

Współpracujemy bezpośrednio z działami ubezpieczeń majątkowych i korporacyjnych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, dzięki czemu mamy możliwość indywidualnej negocjacji składki. Uwzględniamy także zniżki za wcześniejsze ubezpieczenia zawarte w innych towarzystwach.

Dla Przedsiębiorców:

 • Ubezpieczenia na czas podróży za granicę
 • Ubezpieczenia mienia w przewozie międzynarodowym
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia OC zawodu:

 • OC obowiązkowe (lekarze, architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru w budownictwie, radcy prawni, adwokatów, notariusze, zarządcy nieruchomości, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, komornicy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami).
 • OC dobrowolne (pracownicy placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, urbaniści, geodeci, kartografowie, dziennikarze, farmaceuci, technicy weterynarii itp.).